NEGATIEF advies GECORO

NEGATIEF advies GECORO

Zoals voorzien werden alle bezwaarschriften door GECORO geanalyseerd. Van daaruit werd een (niet bindend) negatief advies doorgegeven aan de gemeenteraad van Lennik.

In het kader van de openbaarheid van bestuur kan iedereen inzage krijgen in het GECORO verslag. U kan de integraliteit van de tekst downloaden via volgende link :

Advies GECORO 25102018 – RUP Levenslust

In wat volgt een korte samenvatting :

  • GECORO verwijst naar het zeer goed gefundeerd negatief bezwaarschrift van de gemeente Dilbeek en sluit zich aan bij de genoemde bezwaren. Ze wijzen erop dat aan de basis van het voorgestelde RUP eigenlijk een vraag naar regularisatie ligt voor een bestaande toestand waarbij een aantal gebouwen (onterecht)(nvdr) in een parkzone staan. De inkleuring van het voorgestelde plan (blauwe achtergrond met groene overdruk) werd hierbij misleidend voorgesteld.

Daarover ondervraagd zou de ontwerper geantwoord hebben dat het om een “foutje” ging. (de aanhalingstekens staan zo in het verslag, wat er kan op wijzen dat ook GECORO niet uitsluit dat deze “fout” niet toevallig plaatsvond)(nvdr)

  • GECORO bevestigt dat de “zoekzones voor zorgwonen” zoals opgenomen in het plan onduidelijk voorgesteld werden en teveel ruimte laten voor toekomstige interpretaties. “er kunnen nog vele andere etiketjes gebruikt worden om dit te omzeilen.”
  • Verder wordt vastgesteld dat in tabel pagina 62 van de begeleidende nota het gehele domein van 13.3 hectare een volledig andere bestemming krijgt, wat in tegenspraak is met de bewering “dat er geen functiewijziging plaatsvindt

Zoals de gemeente Dilbeek terecht opmerkt is er hier van herschikkingen van de bestaande toestand en van respect voor de ruimtebalans geen sprake”.

GECORO wijst er verder op dat dit RUP zou toelaten dat in buitengebied een belangrijke woonuitbreiding zou plaatsvinden wat in tegenspraak is met de bestaande regelgeving.

“Bovendien zal een ontwikkeling van die grootte orde onvermijdelijk het groene karakter van de site aantasten. Het is des te flagranter, omdat er geen behoefte is om deze ontwikkeling te gaan vereisen in buitengebied”.

  • GECORO wijst er verder op dat de vrijstelling van MER ( Milieu-EffectenRapport) onterecht gebruikt wordt omdat genoemde vrijstelling een veel kleiner project betrof.

“De GECORO is van mening dat door de nieuwe plannen en legendes hier effectief een nieuwe MER-adviesprocedure van toepassing is.”

  • Daarnaast wordt bevestigd dat er in de tekst onvoldoende garanties zijn voor het behoud van het park, en ook geen compensatie voor het waardevol groen. “het gaat om een belangrijk park een belangrijke groene long voor de omgeving”
  • Verder lezen wij ook “De mobiliteitsimpact van het nieuwe bouwprogramma moet onderzocht worden”
  • “Rekening houdend met de bovenstaande elementen en het grote aantal bezwaarschriften (>300, nvdr) adviseert de GECORO negatief in het RUP Levenslust”.

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *