Bezwaren

Bezwaren

Beste sympathisanten,

Deze tekst werd geschreven VOOR de annulatie van het RUP Levenslust.  De tekst geeft een overzicht van de bezwaren die ertoe geleid hebben dat het RUP Levenslust door de gemeente Lennik stopgzet werd.

VOORAF : bij de vergadering op Levenslust op 24 april 2018, werd door de Directrice van Levenslust, naar voor gebracht dat ” deze sociale assistentiewoningen nodig waren om bij te dragen aan de continuïteit van de actuele jeugdwerking”. Het wil ons voorkomen dat deze redenering niet klopt :

  • ofwel is het doel van de “sociale” assistentiewoningen WINST maken om de jeugdwerking te helpen financieren, maar dan zien we het “sociale” aspect van de assistentiewoningen niet.
  • ofwel wordt geen winst nagestreefd, maar dan zien we niet op welke wijze de assistentiewoningen kunnen bijdragen aan de financiering van de jeugdwerking.

Te noteren dat het zoeken naar bijkomende financiering nergens voorkomt in het RUP.  Dat deze argumentatie enkel mondeling naar voor gebracht wordt, doet vermoeden dat de “sociale” achtergrond enkel en alleen gebruikt wordt om de acceptatie van een commercieel project te bevorderen bij de bevolking.

Regelmatig wordt naar voor gebracht dat het hier alleen om enkele (?) omwonenden gaat die hun patrimonium voor een min-waarde willen beschermen. “Het zijn egoïsten”.

Niets is minder waar : een aandachtige analyse van de teksten door twee experten in ruimtelijke ordening heeft overduidelijk aangetoond dat het hier NIET om een burenprobleem gaat, maar om een probleem dat de ganse maatschappij aanbelangt. Volgens hun analyse wijst alles erop dat het RUP-Levenslust vakkundig werd opgesteld om het domein progressief vrij te stellen van elke bescherming zoals door de Vlaamse regelgeving, de Provinciale regelgeving Halle Vilvoorde en zelfs de Gemeentelijke regelgeving van Lennik zelf in het verleden uitgewerkt werd. Alles wijst erop dat men finaal een verdere commercialisatie van het domein beoogt. Zo wordt, alleen al door de nieuwe blauwe inkleuring van het gebied, ook elke inspraak van Natuur en Bos uitgesloten.

Dit is geen burenprobleem, maar een maatschappelijk probleem :

Wat zullen wij onze kinderen nog kunnen aanbieden indien men toelaat dat alle “waardevolle natuurgebieden” in Vlaanderen vernietigd worden om tegemoet te komen aan de commerciële belangen van een private onderneming ?

De belangen van de jongeren met gedragsproblemen die in Levenslust school lopen, worden niet gediend door hun “ de rust en de ruimte van een groengebied” (de tekst is van Levenslust zelf !) te ontnemen en hen in een hoekje van het domein te duwen om de rest van het domein te kunnen commercialiseren. Indien alleen het belang van die jongeren belangrijk was,  zou men niet tot dergelijke drastische ingrepen overgaan en alle bestaande plannen voor Ruimtelijk Ordening proberen te omzeilen.  Verder : indien het alleen de bedoeling was een “zeventigtal” assistentiewoningen te voorzien, is er absoluut geen nood om daarvoor het GANSE DOMEIN een andere bestemming te geven. De enige echte bedoeling van dit RUP is duidelijk de toelating bekomen om alle natuurbescherming te omzeilen en het domein voor te bereiden op een verdere commercialisatie (lees “verkavelen”).

Dit is geen analyse van de buren, het is de analyse van experten in ruimtelijke ordening over dit RUP-Levenslust. Het gaat hier alleen om geld. Veel geld.

BEZWAREN

In wat volgt vindt u enkele van de belangrijkste argumentaties  die kunnen helpen bij de opmaak van een bezwaarschrift.  (zie ook bij de Berichten : “Hoe bezwaarschrift opmaken”.) ( de blauwe teksten leiden u naar het betreffende document)

  1.  Het RUP Levenslust is in tegenspraak met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

Het RUP-Levenslust wil regels vastleggen die totaal tegengesteld zijn aan het juridisch hogerliggend Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). Dit laatste stelt uitdrukkelijk dat verdere ontwikkeling van de bebouwing enkel kan in de dorpskernen.  Het domein Levenslust ligt 6 km verwijderd van de dorpskern van Lennik en kan dan ook bezwaarlijk als “dorpskern” aanzien worden.  Verder moet een nieuwe locatie in de nabijheid liggen van belangrijke voorzieningen. Ook moet de locatie gemakkelijk te ontsluiten zijn op het(boven)lokale wegennetwerk De locatie moet gelegen zijn in een door het RSV voorzien woongebied, woonuitbreidingsgebied, gebied voor openbaar nut of een andere bestemming, die na onderzoek meer geschikt blijkt.
Aan geen enkele van deze voorwaarden is voldaan.

 

2. Het RUP Levenslust is in tegenspraak met het eigen Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van de gemeente Lennik (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Lennik)

pag. 45 : De Varenbergbeek is een biologisch zeer waardevol gebied.

pag.50 : Woningbouw kan enkel weerhouden in de kernen Eizeringen, St.Martens Lennik en St.Kwintens Lennik.

pag 52 : De Varenbergbeek is een overstrominsgevoelig gebied. (nog eens bewezen in 2017)

pag 52 :  Specifieke Actieplannen met o.a. BOSUITBREIDING bij de Vaerenbergbeek. Her RUP organiseert exact het tegengestelde !

pag 63 : Respect voor de natuurlijke structuren : de Beekvalleien

pag 82 : de vallei van de Varenbergbeek… wordt aanzien als landschappelijk en ecologisch zeer waardevol gebied.

pag 82 : de prognose woningbehoefte voorziet voor 2010-2020 een bijkomende nood aan 261 woningen of 26 woningen per jaar. Voor de realiteit, zie pag. “In de Pers” het artikel van Natuurpunt in verband met het thema “Betonstop”. Lennik krijgt de kwalificatie “matig”.

pag 89 : voor de periode 2010-2020 wordt een nood aan 125 rusthuisbedden en 48 serviceflats voorzien. Reeds in 2018 wordt daar praktisch aan voldaan. Bovendien is genoemde huisvesting te voorzien bij het hoofddorp en bij de voorzieningen. De door het RUP-Levenslust voorziene woongelegenheid beantwoordt NIET aan die criteria.

pag 98 : “Bebouwing en en menselijke activiteiten in de openruimte dienen goed te worden geëvalueerd en zoveel mogelijk te worden beperkt”

pag 99 : met verwijzing naar het RSV (zie hoger) : Lennik behoort tot het buitengebied. Concreet wil dit zeggen dat geen grotere groei van de bevolking wordt toegestaan dan de groei voortkomend uit de eigen bevolking. Bijkomend woongebied creëren op het domein Levenslust moet volgens deze tekst uitgesloten worden.

pag 117 : voorwaarden voor de ontwikkeling van bejaarden en seniorenhuisvesting : (geen enkele ervan is vervuld !)

– aansluiten bij het hoofddorp

– nabijheid van belangrijke voorzieningen

– gemakkelijk te ontsluiten op het bovenlokale wegennet

– locatie gelegen in woongebied, woonuitbreidingsgebied, gebied voor openbaar nut of een andere bestemming, die na onderzoek meer geschikt blijkt !

 

3.Het RUP Levenslust respecteert de biologische waardering van het domein niet.

Het RUP-Levenlust houdt geen rekening met de biologische waardering van het beschreven gebied. Gronden die in het RSV als “biologisch waardevol tot zeer waardevol gebied” omschreven worden, worden ingetekend als zone voor Onderwijs- en Zorgcampus en aldus vrijgegeven voor exploitatie.

Bij de tabel van de Toelichtingsnota  pagina 62 ( zie tabel hieronder in punt 6) kan de vraag gesteld of de separate vermelding van “Bouwvrije groene zone” en “Zoekzone voor zorgwonen” niet bewust misleidend opgenomen werd aangezien het hier om DEEL-gebieden gaat van de Onderwijs- en Zorgcampus die het GANSE DOMEIN inneemt.

(de aandachtige lezer zal de opmerking ONDER de tabel opgemerkt hebben. Maar om duidelijk te zijn, had dit in ondubbelzinnig IN de tabel kunnen opgenomen worden gewoon door die twee deelgebieden rechts in de eigen kolom te plaatsen ipv links) (ttz. bij het typen een spatie invoegen voor die twee lijnen. Deze ondubbelzinnige  oplossing ligt zo voor de hand dat men zich kan afvragen of het geen bewuste keuze was om dit NIET te doen !)

Verder is het belangrijk te weten dat de zogenaamde “Bouwvrije Groene Zone” op zich geen enkele  garantie biedt voor het Natuurbehoud omdat deze classificatie toestaat dat men bvb.- alle bomen zou wegdoen om in die zone een grasveld of een parking aan te leggen. (wat ook de bedoeling is : zie plannen)

 

4. Dit RUP lijkt op maat geschreven.

Het RUP-Levenslust lijkt enkel en alleen geschreven om aan één private onderneming toe te laten haar domein te onttrekken aan de regels van het Gewestplan Brussel-Halle Vilvoorde en het op die wijze te kunnen commercialiseren.

De tekst over  het “regulariseren van een bestaande toestand” en het “optimaliseren” ervan. (Zie Toelichtingsnota  RUP Levenlust versie G juni 2018, pag 48)

De vraag naar de “regularisatie van een bestaande toestand” wijst erop dat er in het verleden reeds ontbossing en bebouwing plaatsvonden die verder gingen dan wat het Gewestplan BHV toeliet. Dit kan begrepen worden als een vraag om een “inbreuk” toe te dekken. (zie hieronder : er werd reeds serieus “buiten de lijntjes gekleurd”: de gebouwen onder de letter P liggen buiten het gebied waar bebouwing kan toegestaan worden.)

5. De vraag naar “optimalisatie” blijkt de vraag naar een “toelating tot verkaveling”.

Vanuit de volledige lectuur van het RUP  kan het  woord “optimaliseren” alleen en ondubbelzinnig begrepen worden als het wegwerken van alle beperkingen die het Gewestplan BHV oplegt, zodat het domein vrij kan gecommercialiseerd worden. De tekst uit de Conceptnota van de Architecten is ter zake ondubbelzinnig : (zie paragraaf uit de conceptnota Architecten) Nergens in het RUP wordt een andere argumentatie naar voor gebracht, zodat er geredelijk kan van uitgaan worden dat commercialisatie de enige reden achter de RUP-aanvraag is.

Dat het hier, in tegenstelling tot wat beweerd wordt, niet om een gewone “planologische herschikking”, maar om een volledig nieuw opzet gaat, met een ernstige verzwaring van het ruimtelijk programma tot gevolg, blijkt duidelijk uit het feit dat er totaal nieuwe functies voorzien worden en de bebouwbare vloeroppervlakte enorm wordt uitgebreid. Men wil gewoon van het Gewestplan af door het gedeelte van het domein dat op Lennik ligt een volledig nieuwe bestemming te geven.

Volgende cijfers spreken voor zichzelf :

-de V/T index ( dit is de totale vloeroppervlakte van de gebouwen gedeeld door de totale oppervlakte van het domein) is momenteel 0.11 % ( of 15.361 m2). Met dit RUP zal dit stijgen tot 0.4 % (of 54.000 m2 bebouwde vloeroppervlakte) of bijna vier maal meer.

-de B/T index ( dit is de totale bebouwde grondoppervlakte van de gebouwen gedeeld door de totale oppervlakte van het domein) is momenteel 6.5 % ( of 8.788 m2). Met dit RUP zal dit stijgen tot 14 % of ruim het dubbele.

Concreet wil dat zeggen dat aan de Scheestraat en rond de bestaande bebouwing binnen het domein méér dan 10.000 m2 grondoppervlakte mag volgebouwd worden en dit op vier niveau’s hoog. De blauwe en blauw-gestreepte zones zullen dus mettertijd volledig volgebouwd worden. Uiteraard zal wat het RUP toelaat, mettertijd ook gebruikt worden !

 

6. Met dit RUP wordt een parkgebied opgenomen in de erfgoedinventaris volledig opgeheven. ( zie : https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/134753)

Dit wordt expliciet vermeld in de tabel met de Ruimtebalans. (zie RUP pagina 62) De kolom links geeft de voorziene oppervlakte in het Gewestplan (GWP) weer en de kolom rechts de doelstelling van het RUP.

Uit deze tabel blijkt dat het de bedoeling is om van de 90.379 m2  “Waardevolle en Beschermde Parkgebied” af te geraken en dit INTEGRAAL te vervangen door een “Zone voor Onderwijs- en Zorgcampus”. In die zone voorziet men dan 84.2103 m2 als “Bouwvrije groene zone”. Dat is een zone waar geen echte gebouwen mogen voorkomen, maar die wel kan ingericht worden als parking, grasveld of andere te beplanten ruimte. Dit is een verdoken toelating om het bos te rooien.

De groen-aangekleurde tekst onderaan de tabel zegt het zonder omwegen : “het Gewestplan moet weg”, versta “omdat het onze bouwplannen in de weg staat”. Dit is dus geen “regularisatie of optimalisatie”, het is gewoon de TOTALE ANNULATIE  van waardevol als ERFGOED opgenomen parkgebied.

 

7. Dient dit RUP het algemeen belang ?

Het RUP-Levenslust beschrijft geen enkele vierkante millimeter grondgebied buiten het private op Lennik gelegen domein. De werkgroep begrijpt dan ook niet om welke reden de gemeente Lennik het plan overgenomen heeft. Temeer dat dit RUP totaal in tegenstrijd is met de Vlaamse regelgeving in verband met de verdichting van de dorpskernen : het domein Levenslust ligt  5 à 6 km van de dorpskern van Lennik, tegen (en voor een niet onbelangrijk stuk, op) Schepdaal.

Daar waar een gemeente zich achter de private belangen van één onderneming schaart kan de indruk ontstaan dat het algemeen belang vergeten wordt. Dat algemeen belang is nochtans de expliciete doelstelling van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan.

 

8. Geen milieu Effecten Rapport (MER) ondanks een duidelijke verzwaring van het Ruimtelijk Programma ?

Het RUP-Levenslust meent vrijgesteld te zijn van MER (Milieu Effecten Rapport) op basis van een brief van het Departement Leefmilieu Vlaanderen  met datum 3 januari 2017. Het RUP vergeet er bij te zeggen dat dit advies gegeven werd op basis van de oudere versie C van het RUP (Juli 2016) dat een veel beperktere omvang voorstelt. De versies D en E worden in het RUP gedateerd december 2016 en “na-MER-advies”. Dit is onmogelijk aangezien het MER-Advies pas begin januari 2017 beschikbaar was. Vergissing of bewuste anti-datering ?

Bijkomend wordt in de laatste paragraaf van de brief van Leefmilieu Vlaanderen gesteld dat elke wijziging het voorwerp moet uitmaken van een nieuwe evaluatie. Die is duidelijk niet gebeurd.

Eenzelfde vrijstelling van Milieu Effecten Rapport probeert het RUP te staven met de brief Provinciale MER screening met datum 20 september 2016. Nauwgezette lezing van die brief leert echter dat er een duidelijk voorbehoud gemaakt werd voor een aantal punten :

De bewoners van de ROSWEG in Lennik zullen met verbijstering vernemen dat alle verkeer voor Levenslust langs de Rosweg naar de zuidelijke ingang van het domein moet gaan, zodat het commerciële project van Levenslust niet teveel hinder ondervindt van dit verkeer. Die Rosweg, één auto breed, kan nu al het actuele verkeer moeilijk dragen.

“Opzij, opzij, opzij, de bus van Levenslust moet hier voorbij …”  De Rosweg kan geen zwaar verkeer aan en, à fortiori, kan de Steenstraat dat niet. Toch zou volgens het RUP alle verkeer voor Levenslust via die weg moeten lopen…Wie houdt men hier voor de gek ?

9. Dit RUP is in strijd met de principes van een goede Ruimtelijke Ordening.

Bij uitspraak van de Bestendige Deputatie van de Provincie Vlaams Brabant werden de door de Gemeente Lennik reeds toegekende bouwvergunningen voor het bouwen van Assistentiewoningen en een Kantoorgebouw reeds op 20 januari 2017 vernietigd omdat ze in strijd zijn met de principes van goede ruimtelijke ordening.

voor de Assistentiewoningen :  Verslag PSA Codex – assistentiewoningen  en voor het Kantoorgebouw : Verslag PSA Codex – kantoorgebouw

Toch wordt vastgesteld dat het aangepaste RUP met de bijhorende  Stedenbouwkundige Voorschriften er geen rekening mee houdt en verder gaat en deze juridische uitspraken negeert.

 

10. Dit RUP beperkt op onnatuurlijke wijze het onderzochte gebied.

Her RUP zegt dat het zich beperkt tot het domein Levenslust, maar in werkelijkheid beperkt het zich tot het op het grondgebied Lennik gedeelte van zijn grondgebied. Het grondgebied te noorden van de oude buurtweg en de nieuwe Scheestraat, die deel uitmaken van het domein, wordt niet behandeld omdat het op Schepdaal ligt.

Het is dan ook merkwaardig dat dit deelgebied wel op de plannen weergegeven wordt,  maar blanco blijft, terwijl er in de teksten zeer duidelijk nieuwe bestemmingen aan gegeven worden die niet overeenkomen met het Gewestplan. Dus verandert het RUP ook gronden die niet in het RUP opgenomen werden en die niet op het grondgebied van Lennik liggen.

De vrees bestaat dat Levenslust met de stilzwijgende toestemming van de gemeente Lennik verder gaat met het zich toe-eigenen van rechten op dat stuk grond dat tot Schepdaal behoort.

Dit ligt duidelijk in de lijn van wat tot hiertoe gebeurd is met de 36 parkeerplaatsen, rechts aan de kasteelingang. Dit is openbaar domein dat aan de gemeente Schepdaal toebehoort. Waarom worden er dan 36 parkeerplaatsen ingenomen, waarbij wederrechtelijk plaatjes aangebracht werden met “Voorbehouden Bezoekers”?

11. Planbaten.

Op bladzijde 69 van de Toelichtingsnota RUP-Levenlust lezen we dat er “geen planbaten of -schaden” van toepassing zijn.

Dit staat in sterk contrast met de verklaring van de directie van Levenslust dat “het de bedoeling is om het terrein te valoriseren om de continuïteit van de werking van het opvoedingscentrum te verzekeren”.

De aktiegroep kan laatstgenoemde bezorgdheid waarderen, maar kan zich niet van de indruk ontdoen dat het werkelijke opzet van dit RUP de commercialisatie van een natuurdomein is, waarbij het sociale alleen naar voor gebracht wordt, om de aanvaarding ervan te faciliteren bij de bevolking. Het RUP zelf spreekt overigens nergens over die “sociale”  doelstelling.

Verder kan de totale opheffing van een beschermd parkgebied bezwaarlijk aanzien worden als gestuurd vanuit de bezorgdheid om de continuïteit van de opvoeding van jongeren te verzekeren als men het onvervangbare biotoop om genoemde jongeren tot rust te laten komen vernietigt. ( zie de eigen verwoordingen op de websites van Levenslust “Levenslust ligt in een parkdomein van 17 (?) hectare”  en “ons domein laat zich kenmerken door rust, groen en ruimte”.

Verder gebeurt de opheffing van het Gewestplan door de omvorming van parkgebied naar “Zone voor Onderwijs en Zorgcampus” zonder rekening te houden met de schade die aan de omwonenden en aan de gemeenschap (!) aangedaan wordt. Omgekeerd heeft de gemeenschap de opeenvolgende eigenaars reeds gedurende 87 jaar (1931-2018) een niet onaanzienlijk financieel voordeel gegeven door het domein als Parkgebied te erkennen en daarbij de kadastrale lasten met 3/4 te herleiden.

Het wordt niet vermeld in het RUP, maar uit andere documenten blijkt dat Levenslust aan een privé-bouwbedrijf ( B&R) een stuk grond cadeau geeft via een recht van opstal. Deze bouwpromotor kan dit volbouwen, commercialiseren tot de datum waarop  de erfpacht die de Sociale Voorzorg aan Levenslust  toekende, vervalt in 2042. Na die datum kan de Sociale Voorzorg zijn volledig eigenaarschap op het domein en de gebouwen die er op staan doen gelden. En er mee doen wat het wil : van meerwaarde gesproken …

Komisch genoeg durft de Toelichtingsnota RUP LvL pag. 69 nog stellen dat er “geen planbaten of -schade” van toepassing zijn. Wie houdt men hier voor de gek ?

Indien er geen planbaten zijn kan men zich terecht afvragen waarom de directie van Levenslust kost wat kost een totaal onwettig RUP wil doorduwen !

 

12. Het voorliggende RUP is vaag en onduidelijk en schept hierdoor rechtsonzekerheid.

Dit RUP voorziet teveel vage zones die pas later ingevuld moeten worden. Daarbij kan nog in alle richtingen gegaan worden. Dit is het geval voor alles wat mobiliteit betreft, parkeergelegenheid, afvalwaterverwerking, groenbehoud enz…  Dit kan niet – een RUP  moet per definitie een duidelijk kader vormen waarbinnen concrete projecten ondubbelzinnig kunnen uitgebouwd worden.  Dit RUP is zo ruim opgevat dat het kan gezien als een vrijstelling van quasi alle bestaande regelgeving in verband met ruimtelijke ordening. Telkens weer wordt er verwezen naar een concrete invulling terwijl die nergens waargemaakt wordt. Dit schept rechtsonzekerheid.

 

13. Andere elementen die de rechtsonzekerheid verhogen.

  • Rechtsonzekerheid 1 : Het Masterplan is opnieuw niet beschikbaar

Om de scope van dit RUP goed te begrijpen zou het Masterplan moeten medegedeeld worden. Dit blijft onvindbaar. Tijdens het vorige openbaar onderzoek werd dit door meerdere personen aangevraagd in het kader van de openbaarheid van bestuur. De Gemeente Lennik zegt zelf niet te beschikken over dit document. Eigenaardig ?

Bij gebrek aan Masterplan verwijzen we hier naar het Provinciaal Rapport Ruimtelijke vergunningen : het PSA-rapport (zie Verslag PSA Codex – assistentiewoningen en Verslag PSA Codex – kantoorgebouw.  Daarin lezen we “dat nog een heel aantal voorzieningen binnen hetzelfde park gepland zijn die een onderlinge samenhang vertonen en die mede de aanvaardbaarheid van het RUP bepalen”. Er is sprake van nog een opvoedkundig paardenprogramma met stallen, leslokalen en logeerinfrastructuur, zorghotel, bijkomende assistentiewoningen, kindercrèche, jeugdherberg. Vele van die functies werden niet op de plannen ingetekend. Het uiteindelijk opzet is dan ook niet duidelijk, wat opnieuw aanleiding geeft tot rechtsonzekerheid.

Opmerking : Het zal de aandachtige lezer opgevallen zijn dat dit plan hetzelfde is als het plan dat voorgesteld werd voor het RUP met 325 assistentiewoningen ! Bemerk dat de fase 2B, rechts in het bos, nu omschreven wordt als “woonfunctie”. Dus wordt daar wel degelijk bebouwing voorzien ! In het waardevolle bos !

Bemerk ook dat het grondgebied van Schepdaal (noordelijk stuk boven de stippellijn) op dit plan WEL ingekleurd werd en er dus functies in voorzien worden ZONDER RUGGESPRAAK met de gemeente Schepdaal (Dilbeek) waartoe dit stuk grond behoort ! Dit betekent dat dit RUP ook dat stuk grond een feitelijke herbestemming wil geven. In de teksten wordt daar nergens gewag van gemaakt. Bewust vergeten ?

 

Rechtsonzekerheid 2: “Ruimtelijke herschikking” = toelating voor verdere verkaveling/ ‘bebouwing’ van het terrein(zie ook punt 6)

Wij hernemen hier de volgende passages uit de Screeningnota:  “Dit RUP wenst geen echte bestemmingswijzigingen door te voeren doch wenst wel een herschikking te doen van de ingetekende bestemmingen op dit domein. De ruimtebalans blijft weliswaar in evenwicht.” (Inleiding, doelstelling RUP pag. 9) en “Dit RUP wenst dan ook geen herbestemming te geven aan deze site doch wenst de bestaande verschillende zoneringen op een betere manier te ordenen.”; ( RUP pag. 18)

Op pagina 56 lezen we in 5.3.1.2. Mobiliteit, pag. 56: “Het RUP wenst geen bijkomende bestemmingen te realiseren doch een optimalisering te bewerkstelligen.”

In weerwil met deze passages moet worden vastgesteld dat het RUP wel degelijk een totale opheffing toestaat van het parkgebied, zoals op vandaag is vastgelegd in het gewestplan.  Dit is dus geen “herbestemming met respect voor de ruimtebalans”, maar een totaal nieuw concept. De herschikking of betere ordening zijn mooie woorden om te zeggen dat er bebouwing en nieuwe functies mogen bijkomen en het ganse domein een totaal andere bestemming krijgt.

Zo bedraagt de oppervlakte ‘parkgebied’ op heden 90.379 ha. Na de inwerkingtreding van het beoogde RUP wordt in een ‘bouwvrije groene zone’ voorzien van slechts 84.213 ha, maar dat kunnen ook gewoon grasvelden zijn, of een parking.Het behoud van het actuele park wordt daarbij niet gewaarborgd.

 

Rechtsonzekerheid 3 :  -geen voorschriften voor ontwikkeling van een zorghotel, een restaurant en een revalidatiecentrum in het kasteel.

De tekst zegt : “Met huidige functie als kantoorruimte wordt de volledige potentie van het kasteel niet benut. Met een horecavoorziening (verbonden aan de zorg) zou het kasteel beter tot zijn recht komen. Door het maken van een combinatie met een revalidatiecentrum sluit de voorziening goed aan op het zorgthema van de site”.

In de stedenbouwkundige voorschriften staat iets verschillends ” De architecturale kwaliteiten van het kasteel dienen ten allen tijde bewaard te blijven. Dit moet blijken uit de omgevingsvergunningaanvraag.”(zie Probleemstelling pag.48).

Er zijn geen richtinggevende bepalingen over de ontwikkeling van het kasteel opgenomen in het RUP. Er is geen duidelijkheid of het kasteel al dan niet behouden blijft, hoeveel kamers het hotel zal mogen hebben, of er bij het revalidatiecentrum ook kamers of flatjes horen, .. enz.

Het RUP vermeldt “dit programma ligt echter nog niet vast” ( RUP pag 56) , waardoor men vaag blijft bij de vastlegging van voorschriften, zodat men er achteraf alle kanten mee uit kan. Vraagt men hier een “blanco-check” aan de omwonenden ?

 

Rechtsonzekerheid 4 -geen voorschriften parkeerplaatsen -mobiliteit

Voor de zorgfuncties in en rond het huidige kasteel , refereert het RUP naar 9,5 extra parkeerplaatsen per 20 kamers. Hier zegt het RUP “Op schaal van de totale oppervlakte van het terrein is dit zeer te verwaarlozen” ( RUP pag 56). Waar deze plaatsen voorzien moeten worden is niet aangegeven.  Voor de serviceflats wordt ook bovengronds parkeren voorzien : “de bestaande parking van het (zorg)complex dient hieraan te worden aangepast. Een deel van de parking kan worden voorzien op het terrein tegenover het kasteel. Ook kan ter hoogte van de noordelijke toegangspoort tot het terrein een extentie van de parking worden voorzien  tegen het huidige bosgebied aan” ( RUP pag 52).

Men geeft dus aan dat de bestaande parking van het project dient te worden aangepast aan de bijkomende inrichtingen. Maar hoe dit juist zal dienen te worden ingepast in het voorliggende RUP blijft onbepaald. Het is voorlopig onduidelijk of de extensie van de parking tegen of in het huidige bosgebied zal gerealiseerd worden op site of op straat (gebied Dilbeek?) Op de plannen wordt verwezen naar het actuele bos, maar dit is grondgebied Schepdaal (Dilbeek) en die krijgen daarvoor geen inspraak. Ook moeten daarvoor de bomen verdwijnen.

In de eerste bouwaanvraag (2016)Motiverende nota bouwaanvraag 2016 werd gesteld dat er geen MER nodig was o.a. omdat de parkeerplaatsen ONDERGRONDS voorzien werden. In de nieuwe versie van het RUP zijn de ondergrondse parkeerplaatsen plots verdwenen ! Belangrijke wijziging, en toch behoudt men de stelling dat er geen MER nodig is !

Op pagina 56 lezen we in 5.3.1.2. Mobiliteit, pag. 56  “Het RUP wenst geen bijkomende bestemmingen te realiseren doch een optimalisering te bewerkstelligen.”

Gevolgd door volgende tegenstelling/ onzekerheid:

“Wat het RUP wel voorziet is dat er meer mogelijkheden op vlak van ouderenzorg worden geboden in het kasteelgebouw. (zorghotel, revalidatiecentrum, …). Dit programma ligt echter nog niet vast, waardoor het bepalen van de effecten op vlak van mobiliteit in deze planfase zeer moeilijk is.”

Gevolg : Men minimaliseert alles, gebruikt de bestaande parkeerplaatsen voor zowel de flatjes als de zorgfuncties in en rond het huidige kasteel als voor de administratie …De realiteit is dat er voor de bijkomende functies extra parkeerplaatsen voorzien moeten worden … en dit doet men bovengronds ( wat heden ten dage niet meer aan de orde is ..).

Rechtsonzekerheid 5 – In punt 4.5. Grafisch verordenend plan (pag. 52) is de onleesbaarheid troef. Men verwacht nochtans van een RUP dat het in een kader schetst. “Dit deel zal na de screening verder verfijnd worden. Het RUP zal de bestaande gewestplanbestemmingen herschikken zodat de ruimtebalans in se behouden blijft doch de site meer geoptimaliseerd kan worden in functie van het masterplan dat hiervoor werd uitgewerkt.” (kunnen we dat Masterplan ook eens ZIEN ???)

Ook fig. 4.4. voorstel plangebied zorgt voor onduidelijkheid. Er is opnieuw een verwijzing naar het onbeschikbare Masterplan en het is opnieuw dezelfde figuur als in de vorige versie RUP. Ook al staat in het RUP dat de assistentiewoningen beperkt worden tot 70; hier staat Fase 2B nog steeds ingevuld als “woonfunctie inplanting nog onbekend”. Fase 2A: 70-tal woningen: ongeveer of beperkt tot ?

Daar waar het  bedoeling is om de aanvullende woonfunctie te beperken tot wat genoemd wordt de “zorgfunctie”, dan laat dat nog 1001 mogelijkheden open. Die moglijkheden kan u uitgebreid vinden bij het openslaan van de Gouden Gids gouden gids openslaan bij de rubriek “ZORGINSTELLINGEN”.

 

ALGEMENE CONCLUSIES :

  1. dit RUP kan geen aanspraak maken op rechtsgeldigheid omdat het verschillende regelgevingen die van een hogere orde zijn niet respecteert en zelfs tegenspreekt.  (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, Gewestplan BHV, Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en Gemeentelijk Structuurplan Lennik)
  2. dit RUP kan geen aanspraak maken op rechtsgeldigheid omdat het zichzelf regelmatig tegenspreekt. Het kan moeilijk ontkend dat de begrippen “regularisatie”, “optimalisatie”, “respect voor de ruimtebalans”, “groenbehoud” enz… in de uitwerking van tekst en beeld een heel andere betekenis krijgen dan de normale inhoud van genoemde begrippen laat veronderstellen.
  3. dit RUP kan geen aanspraak maken op rechtsgeldigheid omdat het voor een aantal zeer belangrijke aspecten vaag blijft en het concreet uitwerken ervan naar een latere datum verschuift en zo rechtsonzekerheid schept.
  4. dit RUP kan geen aanspraak maken op rechtsgeldigheid omdat een aantal essentiële documenten waarnaar verwezen wordt ontbreken. Er is geen Masterplan. De documenten die men gebruikt voor de MER-vrijstelling zijn ongeldig omdat ze verwijzen naar een RUP (versie C) met een andere inhoud.