Plannen

Plannen

Dit is het laatste grondplan gedateerd Juli 2018, RUP versie G.

Daarbij volgende commentaar :

De verschillende kleuren en arceringen geven de nieuwe bestemming weer :

Stippelijn : die lijn geeft de afbakening van het RUP. Bemerk dat het op Schepdaal gelegen gedeelte (de witte driehoek onder de Scheestraat) blanco gelaten wordt om inmenging van Schepdaal-Dilbeek uit te sluiten. In principe mogen ze daar geen wijzigingen aanbrengen. Maar in de tekst van het RUP staat dat ze daar een parking voorzien.

Lichtblauw : zone voor onderwijs- en zorgcampus (dit zijn onder andere de bestaande gebouwen en hun directe omgeving)

Bemerk dat het ganse domein een LICHTBLAUWE ondergrond heeft, en er slechts een (misleidende) groene overdruk is over de (nog) niet bebouwbare delen.  De blauwe ondergrond heeft voorrang op de groene overdruk. Dit wil zeggen dat het waardevolle parkgebied over het ganse domein kan vernietigd worden om er allerhande infrastructuur te voorzien “die met zorg te maken heeft”.

De blauwe grondkleur heeft ook als gevolg dat de agentschappen Natuur en Bos en dergelijke geen verdere inspraak meer hebben over datgene wat in die zone gebeurt. Mettertijd is het maar een kleine stap meer om het domein verder te verkavelen omdat het geen parkgebied meer is.

De misleiding bestaat erin dat de argeloze burger, door de groene arcering, meent een groengebied te zien, daar waar het bestaande groen wel degelijk mag vernietigd worden omdat de ondergrond BLAUW is. (waar alles wat met zorg en onderwijs te maken heeft toegelaten is.)

Dubbele pijl : ontsluiting voor motorisch verkeer (lees ” toegangswegen”) Bemerk dat de nu bestaande ingang op de hoek tussen de Scheestraat en de Steenstraat afgeschaft wordt. Dit laat toe om mettertijd de ganse noordoostelijke hoek van het domein beter te “valoriseren”. (lees nuttige ruimte scheppen om beter te verkavelen)

Groene arcering : “bouwvrije” groene zone : in die zone mag niet gebouwd worden maar alle groenaanplantingen zijn toegelaten. Dit laat dus toe om het bos te rooien en er een grasveld, een parking of wegen in aan te leggen. Ten bewijze : de ingang links van de Dreef ligt in een dergelijke “Bouwvrije groene zone”. Idem voor de ingang Zuid. Door het feit dat het om een “overdruk” gaat, geeft alleen de blauwe ondergrond de eigenlijke bestemming weer. (zie hoger bij lichtblauw)

Zwarte arcering : zoekzone voor zorgwonen : in deze zone komen “maximaal 70 assistentiewoningen”, maar daarnaast wordt om het even welke woningbouw die met zorg kan in verband gebracht worden toegelaten. Het RUP zegt het niet, maar de zone wordt wel als bouwzone ingekleurd. Dus komen daar vroeg of laat woningen.

Het argument dat het RUP aangepast werd “van 325 assistentiewoningen naar 70″ is juist, maar tactisch wordt verzwegen dat de plaats en de oppervlaktes van de bouwzones bewaard blijven en men er dus andere woningen of gebouwen kan inplanten.  Eenmaal het RUP door de gemeente Lennik goedgekeurd, kan geen beroep meer gedaan worden tegen een zo ruim mogelijke interpretatie van de tekst door de bouwpromotor. Wat door de tekst mogelijk wordt, zal dan ook om rentabiliteitsredenen maximaal gebruikt worden.In de volgende afbeeldingen geven we u een evolutie van de bebouwing op het domein. De eerste afbeelding geeft de grondbestemmingen aan zoals voorzien in het GEWESTPLAN van 2012. (GWP-2012). Zie zwart-omlijnde vlakken met puntjes.

De tweede afbeelding geeft de huidige status volgens het Gewestplan 2012 in vergelijking met de vastgestelde bebouwing :  de bebouwing onder de letter P is feitelijk illegaal. Idem voor het gebouw uiterst links.  Het nieuwe RUP, zie hieronder, verdubbelt verder de bebouwbare oppervlakte die voorzien werd in het Gewestplan. (zie zwart gelijnde stukken)

De derde afbeelding geeft de huidige status vanuit een luchtfoto uit 2015, daarboven werd het Gewestplan geprojecteerd met daar nog boven het voorgestelde RUP.

Bemerk bovenaan links de “assistentiewoningen” tegen de Scheestraat, pal voor de omwonenden.

Bemerk ook het “bouwvrij”, maar toch gearceerde gebied in het zuiden. Het gaat om een waardevol natuurgebied. De arcering wijst erop, dat “er zijn plannen om ook dit natuurgebied te  gebruiken voor doelstellingen die tegen het Gewestplan ingaan. Men kan daar vrijelijk parkings, voetbalvelden enz… inrichten en daarbij, in de feiten, het natuurgebied totaal vernietigen.

De volgende foto’s geven een beeld van de gebouwen zoals op internet kan gevonden worden op de site van de bouwpromotors. Bemerk het “respect” voor het bestaande waardevolle bos… (er werden toch drie bomen en een grasveld bewaard)

Het domein is “klaar” voor verdere commercialisatie. Schitterende investering voor de Sociale Voorzorg (= PS : Parti Socialiste)  na 2042, als de erfpacht van Levenslust vervalt. Die mensen werken “op de lange termijn”.

Bemerk dat de foto een ondergrondse parkeergarage vermeldt. Volgens de laatste versie van het RUP is die ondergrondse parkeergarage overbodig geworden …. omdat ze in (wat overblijft van ) het bos kunnen parkeerplaatsen aanleggen. (op Schepdaal…)

Steekt daarin de “bereidheid” om van 4 naar 3 bouwlagen te gaan ? ( opnieuw misleiding !)

Als men rekening houdt met de hoogte die voor elke verdieping toegelaten wordt, bekomen we hier een bouwhoogte van 14 à 15 m, wat bij gewone bebouwing overeen komt met niet minder dan 5  (lees VIJF ) “normale” verdiepingen.

Bemerk dat de geplande gebouwen “harmonisch overeenkomen met de bestaande bebouwing in de Scheestraat”.  Wie houdt men hier voor de gek ?